ประกาศทั่วไป : การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมกงสุล / Revised fees for consular services Bulletin

ประกาศทั่วไป : การปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมกงสุล / Revised fees for consular services