ประกาศทั่วไป : สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 3 อัตรา Bulletin

ประกาศทั่วไป : สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน 3 อัตรา

 ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2561

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกมีความประสงค์จะรับนักศึกษา จำนวน ๓ อัตรา เข้าฝึกงาน
ภาคฤดูร้อน ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ฝึกงาน

                 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

                 ที่อยู่ Laan Copes van Cattenburch 123, 2585EZ The Hague

ช่วงระยะเวลาฝึกงาน

                 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00--17.00 น. ระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์

ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

1.       ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือองค์กรระหว่างประเทศ

2.       ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

3.       ติดตามและวิเคราะห์ข่าว

4.       จัดเตรียมงานเทศกาลไทยในเนเธอร์แลนด์ ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2561

5.       สนับสนุนและช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ฝ่ายพิธีการทูต  ฝ่ายกงสุลและนิติกรณ์ ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฝ่ายดูแลนักเรียนทุน ฝ่ายธุรการและการเงินการคลัง

คุณสมบัติ

1.       อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

2.       สามารถฝึกงานได้ตามช่วงเวลาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด

3.       กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง

4.       มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์และทวีปยุโรป

5.       มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก หากมีความรู้ภาษาดัตช์หรือภาษาฝรั่งเศสด้วย หรือมีความสามารถพิเศษอื่น (อาทิ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.       มีความคิดสร้างสรรค์ และทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Offices (Word, Excel และ Powerpoint) เป็นอย่างดี หากมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงาน graphic เช่น Adobe Illustrator ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.       มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

 

วิธีการสมัคร

                 ส่งประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) พร้อมจดหมายแนะนำตัว (Motivational Letter) และผลการศึกษาล่าสุด (Transcript) มาที่อีเมล์ thaiembassy.hague@mfa.go.th โดยระบุหัวข้อว่า “สมัครฝึกงานภาคฤดูร้อน” ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561

ประกาศผล         วันที่ 31 มีนาคม 2561

                 ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขการตรวจลงตราของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเคร่งครัดและจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ในระหว่างการฝึกงาน ผู้ฝึกงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

                 อนึ่ง โดยที่กรุงเฮกเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่น่าสนใจหลายองค์การ ผู้ที่ประสงค์จะฝึกงานในเนเธอร์แลนด์อาจพิจารณาสมัครเข้าฝึกงานกับองค์การระหว่างประเทศโดยตรง ตามข้อมูลที่แนบนี้ด้วย เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในงานระหว่างประเทศและเปิดโลกทรรศน์ของนักศึกษา

         

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

เอกสารแนบ

องค์การระหว่างประเทศในกรุงเฮกที่เปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (โดยสมัครได้โดยตรงกับองค์การฯ นั้น ๆ)

1. The International Criminal Court (ICC)

เว็บไซต์ https://www.icc-cpi.int/jobs/Pages/internships-and-Visiting-Professionals.aspx

            ผู้สมัครจะต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสได้ดีมาก หากมีความรู้ภาษาอารบิค จีน รัสเซีย หรือสเปนด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะการฝึกงานส่วนใหญ่อยู่ในสายงานด้านกฎหมาย มีระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน โดยไม่มีค่าตอบแทน งานที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน มีดังนี้

·     Library

·     Archives and Legacy

·     Victims and Witnesses Section – Analysis Unit

·     Counsel Support Section

·     External (Defence or Victims) Legal Teams

·     Office of the Director, Division of Judicial Services

·     Legal Office

·     Human Resources Section - Recruitment and entitlements

·     Public Information and Outreach

·     Country Analysis Unit

·     Chambers

·     IT Project Management - Information Management Services Section

·     Victims & Witnesses Section, Registry

·     Office of Director, Division of Judicial Services

·     Human Resources Organisational Development Unit

·     Detention Center

·     Prosecution Division

·     Finance Section

2. International Court of Justice (ICJ)

เว็ปไซต์: http://www.icj-cij.org/en/internships

            เปิดรับนักศึกษาเข้าทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทน มีระยะเวลาฝึกงาน 1 – 3 เดือน ทำงานในฝ่ายทะเบียน (Registry)

3. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)

เว็บไซต์: http://www.icty.org/en/employment/internships

            ผู้สมัครจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จะต้องอ่านเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสได้ดีมาก หากมีความรู้ด้านภาษาบอสเนีย โครเอเชีย หรือเซอร์เบีย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การฝึกงานไม่มีค่าตอบแทน โดยฝ่ายงานที่เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน มีดังนี้

·     Registry legal internships จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาด้านนิติศาสตร์

- Immediate Office of the Registrar (minimum period of three months)

- Office for Legal Aid and Defence Matters (minimum period of three months)

- Court Management and Support Services Section (minimum period of three months)

- Victims and Witnesses section (minimum period of three months)

·     Registry non legal internships

- Conference and Language Services Section (minimum period of three months)

- Information Technology Support Services

- Finance section (preferred period of six months)

- Human Resources Section (minimum period of three months)

- Staff union (minimum period of three months)

- General Services Section (preferred period of six months)

- Communications services

- Public Information (preferred period of three to six months) จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาด้านต่อไปนี้ journalism, translation and interpretation, information technology หรือ media

- Outreach จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาด้านที่เกี่ยวกับ Social Sciences

4. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)

เว็ปไซต์: https://www.opcw.org/jobs/internships-at-opcw/about-opcw-internships/

            ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีหรือโท การรับสมัครแบ่งเป็นสองช่วง ได้แก่ ช่วงเดือนกันยายน สำหรับการฝึกงานในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี และ ช่วงเดือนมีนาคมสำหรับการฝึกงานในช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างพฤศจิกายน-เมษายนของทุกปี ระยะเวลาการฝึกงานอยู่ระหว่าง 3 – 6 เดือน ค่าตอบแทน 450 ยูโร/เดือน ตำแหน่งฝึกงานแบ่งตามฝ่ายงานต่างๆ ของ OPCW ดังนี้

·     Verification Division (VD)

·     Industry Verification Branch (IVB)

·     Data Analytics, Reporting and Quality Control (DARQ)

·     Chemical Demilitarisation Branch (CDB)

·     Declarations Branch (DEB)

·     OPCW Laboratory (LAB)

·     Inspectorate Division (ID)

·     Safety & Analytical Chemistry Cell (SACC)

·     Capacity Building and Contingency Planning Cell (CBCP)

·     Demilitarisation Inspections Cell (CDC)

·     Industry Inspection Cell (IIC)

·     External Relations Division (ERD)

·     Political Affairs and Protocol Branch (PPB)

·     Public Affairs Branch (PAB)

·     International Cooperation and Assistance Division (ICA)

·     Assistance and Protection Branch

·     International Cooperation Branch (ICB)

·     Implementation Support Branch (IPB)

·     Inspectorate Management Branch

·     Office of the Legal Adviser (LAO)

·     Office of Internal Oversight (OIO)

·     Office of Confidentiality and Security (OCS)

·     Office of Strategy and Policy (OSP)

·     OPCW Library

·     Secretariat for the Policy-Making Organs

·     Administration Division (ADM)

·     Budget and Finance Branch (FIN)

·     Human Resources Branch

·     Information Services Branch (ISB)

·     General Services and Procurement Branch (GSP)

5. Permanent Court of Arbitration (PCA)

            มีตำแหน่งฝึกงานเฉพาะผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์หรือผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์แล้วเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทน  มีระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือน การเปิดรับสมัครแบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้

            - ก่อนวันที่ 1 กันยายนของทุกปี สำหรับการฝึกงานช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของปีถัดไป

            - ก่อนวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี สำหรับการฝึกงานช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนของปีถัดไป

            - ก่อนวันที่ 1 มีนาคมของทุกปี สำหรับการฝึกงานช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนของปีนั้น

            - ก่อนวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี สำหรับการฝึกงานช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของปีนั้น

            ผู้สมัครจะต้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 7 หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 600 หรือสอบวัดระดับความสามารถภาษาฝรั่งเศส TFI ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 850 หรือได้รับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส Business French B2.4 จากสถาบัน Alliance Française

6. Special Tribunal for Lebanon (STL)

            มีตำแหน่งฝึกงานสำหรับผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่เกิน 2 ปี ระยะเวลาฝึกงานอยู่ในช่วง 3-12 เดือน สาขาที่เปิดรับผู้ที่กำลังศึกษานิติศาสตร์ และ ผู้ที่ศึกษาด้านต่อไปนี้ history, international relations, political science, journalism, translation and interpretation, information technology and communication, logistics, human resources management, social psychology, administrative sciences, forensic science, statistics or economics

ผู้สมัครจะต้องใช้ภาษาหนึ่งภาษาใดในสามภาษาทางการของ STL คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ อารบิคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ STL จะพิจารณาให้เงินสนับสนุนจำนวน 750 ยูโร/เดือน แก่ผู้ฝึกงานที่มีความจำเป็นด้านการเงินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้ฝึกงานจะถูกส่งไปแผนกต่างๆ ต่อไปนี้

·     Chambers

·     The Defence Office

- Legal Advisory Section

- Legal Aid Section

·     Office of the Prosecutor

- Immediate Office of the Prosecutor

- Management Planning Office

- Legal Affairs Section and Prosecution Division

·     Investigation Division

- Analytical Section

- Forensic Team

·     The Registry

 

หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศในเนเธอร์แลนด์ได้จากเอกสาร International Organisations in the Netherlands สามารถดาวน์โหลดเป็น pdf format ได้จากเว็บไซต์ www.government.nl

           

************************