ประกาศทั่วไป : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล || Announcement: Revised Consular Service Hours Bulletin

ประกาศทั่วไป : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เรื่อง การปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล || Announcement: Revised Consular Service Hours

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปรับเวลาการให้บริการฝ่ายกงสุล ๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ดูประกาศภาษาไทย
 
หมายเหตุ - ขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ หากมีอาการป่วย และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเลื่อนการนัดหมาย ที่ โทร 0703450766 ต่อ 220
 
 
Royal Thai Embassy, The Hague, revised consular service hour from 6 - 28 April 2020 see the announcement in English
 
NB - You are requested to refrain from visiting the Embassy if you have flu-like symptoms. Please inform the Embassy to reschedule your visit at Tel 0703450766 ext. 219