ประกาศทั่วไป : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๓  Bulletin

ประกาศทั่วไป : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๓

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๓ โดยได้ปิดรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมีกำหนดประกาศผลในวันที่ ๒๘ กุมภาพ้นธ์ ๒๕๖๓ และได้ประกาศเลื่อนเป็นภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

สถานเอกอัครราชทุตฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกดังประกาศด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูประกาศในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่