ประกาศทั่วไป : ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ Bulletin

ประกาศทั่วไป : ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒