ประกาศทั่วไป : ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล / Revised visa fee for consular services Bulletin

ประกาศทั่วไป : ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมกงสุล / Revised visa fee for consular services