ประกาศ/通知 : ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดผู่ถั่วซื่อ ข่าวสาร

ประกาศ/通知 : ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดผู่ถั่วซื่อ

                         ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับการประสานจากมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 45-50 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดผู่ถัวซื่อ เมืองจู่ไห่ มณฑลกวางตุ้ง (Qianshan Dongkeng Xiangzhou District Zhuhai 珠海市香洲区前山东坑普陀寺) โดยจะมีพิธีบรรพชาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. และพิธีโยคตันตรมหาทาน (เทกระจาด) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา10.00 - 16.00 น.

                          จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน