บริการ

บัตรประชาชน

บัตรประชาชน

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว

สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บัตรเดิมหมดอายุ

2. บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย

3. บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ

เอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชน

1. แบบคำร้องนิติกรณ์ แบบที่2 (สามารถติดต่อขอใบคำร้องและกรอกได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ) 

2. หนังสือเดินทาง

3. ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

4. บัตรประจำตัวประชาชน (ใบเดิม)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)

ข้อควรทราบ

1.หากบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุแล้ว ท่านจะขอทำบัตรประชาชนเมื่อใดก็ได้

2.ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก

จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น

3.ผู้ยื่นคำร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น เนื่องจากต้องถ่ายภาพและจัดเก็บลายนิ้วมือ

ช่วงเวลาทำการของงานนิติกรณ์คือ 14.00-16.00 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำ ซึ่งสามารถรอรับบัตรได้เลย