บริการ

บัตรประชาชน

บัตรประชาชน

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว

สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บัตรเดิมหมดอายุ

2. บัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย

3. บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ

เอกสารที่ใช้ในการขอทำบัตรประชาชน

1. แบบคำร้องนิติกรณ์ แบบที่2 download

2. หนังสือเดินทาง

3. ใบแสดงการมีถิ่นพำนักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Residence Visa)

4. บัตรประจำตัวประชาชน (ใบเดิม)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)

ข้อควรทราบ

1.หากบัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุแล้ว ท่านจะขอทำบัตรประชาชนเมื่อใดก็ได้

2.ผู้ที่จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น ผู้ที่ประสงค์จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรก

จะขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น

3.ผู้ยื่นคำร้องต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น เนื่องจากต้องถ่ายภาพและจัดเก็บลายนิ้วมือ

ช่วงเวลาทำการของงานนิติกรณ์คือ 14.00-16.00 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำ ซึ่งสามารถรอรับบัตรได้เลย