คนไทยในต่างประเทศ

กรณีฉุกเฉิน : แบบรายงานตัวสำหรับคนไทยในกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ขอความร่วมมือคนไทยในกาตาร์กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้อง และมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้ปรับข้อมูลบัญชีรายชื่อคนไทยในกาตาร์ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต

โดยสามารถลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ตามแบบฟอร์มที่ http://www.consular.go.th/main/th/register

๒. กรอกแบบรายงานตัว(ดาวน์โหลดไฟล์) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง

    โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ consular.DOH@mfa.mail.go.th

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน