คนไทยในต่างประเทศ

กรณีฉุกเฉิน : หมายเลขฉุกเฉิน / รับเรื่องร้องเรียน

กรณีฉุกเฉินโทร +๙๗๔ ๕๕๕๗ ๘๗๖๐ หรือ +๙๗๔ ๓๓๘๐ ๙๐๖๒ (ไม่ตอบคำถามเรื่องวีซ่าและนิติกรณ์ผ่านเบอร์นี้)