คนไทยในต่างประเทศ

ข่าวแรงงาน : การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ขยายความคุ้มครองครอบคลุมถึงลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและประจำการในต่างประเทศด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารด้านล่าง หรือที่ http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4434