คนไทยในต่างประเทศ

บริการต่าง ๆ : นิติกรณ์

นิติกรณ์
 
           การรับรองนิติกรณ์ คือ การที่เจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเป็นพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อและตราประทับ เพื่อรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน
 
 
การขอรับรองการแปลเอกสาร Translation Approval
           2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
           3. Qatari Identification Card (บัตรประจำตัวที่ทางการกาตาร์ออกให้) พร้อมสำเนา 1 ชุด
           4. เอกสารที่แปลแล้วพร้อมต้นฉบับเอกสารที่ใช้แปล
               - หากเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกาตาร์ ต้นฉบับเอกสารจะต้องรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
               - หากเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของไทย เอกสารที่แปลแล้วจะต้องได้รับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำมารับรองที่
                 สถานเอกอัครราชทูตฯ
           5. ค่าธรรมเนียม  55 กาตาร์ริยาล ต่อตราประทับ (รับเฉพาะเงินสด)
           หมายเหตุ สามารถ ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันทำการ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า หรือส่งหลักฐานข้างต้นมาตรวจสอบ
 
การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม
           การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยขอให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปประกอบการขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอม
           1. คำร้องขอนิติกรณ์
           2. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
           3. Qatari Identification Card (บัตรประจำตัวที่ทางการกาตาร์ออกให้) พร้อมสำเนา 1 ชุด
           4. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ [หนังสือมอบอำนาจ (ในต่างประเทศ)] [หนังสือให้ความยินยอม]
           5. ค่าธรรมเนียม 55 กาตาร์ริยาล ต่อตราประทับ (รับเฉพาะเงินสด)
 
หมายเหตุ ผู้ร้องจะต้องมาติดต่อเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ