คนไทยในต่างประเทศ

บริการต่าง ๆ : สูติบัตร - มรณบัตร

การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตร)

1. การจดทะเบียนเกิดบุตร
     1.1 เด็กที่จะขอสูติบัตรไทยจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องเป็นเด็กที่เกิดในรัฐกาตร์ และมีใบรับรองการเกิดจากทางการกาตาร์เท่านั้น
     1.2 สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนไทย และสำเนา Residence Permit (RP) ของมารดา
     1.3 สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนไทย และสำเนา Residence Permit (RP) ของบิดา (กรณีบิดาคนไทย)
     1.4 ทะเบียนสมรสบิดามารดา

2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก
     2.1 แบบฟอร์มสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
     2.2 คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด (กรณีขอทำหนังสือเดินทางด้วย)

3. หลักฐานประกอบ
     3.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสแล้ว
          1. สำเนาสูติบัตร “ฉบับเต็ม” (Full Birth Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของกาตาร์ จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
          4. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 

          หมายเหตุ หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารข้างต้น อย่างละ 2 ชุด

     3.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
          1. สำเนาสูติบัตร “ฉบับเต็ม” (Full Birth Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของกาตาร์จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
          3. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          4. สำหรับแบบฟอร์มบันทึกถ้อยคำ ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น หากบุตรต้องการใช้นามสกุลตามบิดา บิดาจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอมให้ใช้นามสกุลของตนด้วย
          5. สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด (ในกรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร)

          หมายเหตุ หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมเอกสารข้างต้น อย่างละ 2 ชุด
     

       3.3 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
          1. สำเนาสูติบัตร “ฉบับเต็ม” ( Full Birth Certificate ) ที่ออกโดยหน่วยงานของกาตาร์ จำนวน 1 ชุด
          2. สำเนาใบหย่าของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย
          4. สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด
          5. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
          6. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด
          หมายเหตุ หากขอทำหนังสือเดินทางด้วย กรุณาเตรียมเอกสารข้างต้น อย่างละ 2 ชุด

 

การขอมรณบัตร Death Certificate

     ญาติของคนไทยที่เสียชีวิตในราชอาณาจักรฯ สามารถติดต่อขอมรณบัตรไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า

หลักฐานประกอบคำร้องขอมรณบัตร
     1. คำร้องขอมรณบัตร
     2. มรณบัตรที่ออกโดยทางการรัฐกาตาร์
     3. หนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอมรณบัตรและของผู้เสียชีวิต
     4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและของผู้เสียชีวิต
     5. ใบรับรองการฌาปณกิจศพ หรือ การจัดการศพของผู้ถึงเสียชีวิต
     หมายเหตุ  การขอมรณบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม