คนไทยในต่างประเทศ

บริการต่าง ๆ : สมรส-หย่า

การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า Marriage & Divorce

1. ข้อมูลทั่วไป
     1. การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
     2. การขอจดทะเบียนฯ ต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     3. การจดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส
     1. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส และ บันทึกถ้อยคำการจดทะเบียนสมรส ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่สมรสแล้ว
     2. หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของคู่สมรส
     3. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของคู่สมรส
     4. ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย
     5. ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของพยาน
     6. กรณีคนต่างชาติ หนังสือรับรองสถานภาพการสมรสจากหน่วยงานทางการของประเทศที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตของตน หรือหนังสือจากสถานทูตของตนรับรองสถานภาพการสมรส

3. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า
     1. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่หย่าแล้ว
     2. ต้นฉบับทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย
     3. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย
     4. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
     5. ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของพยาน