ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด ข่าวสาร

ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด