ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่องการจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด ข่าวสาร

ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่องการจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด