ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ขอความร่วมมือลงทะเบียนคนไทยในกาตาร์ ข่าวสาร

ข่าวสารนิเทศ/ประกาศ : ขอความร่วมมือลงทะเบียนคนไทยในกาตาร์

         ตามที่ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในกาตาร์ และเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา มีข้อมูลคนไทยที่พำนักในรัฐกาตาร์ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อหรือส่งข้อมูลให้ได้ในกรณีฉุกเฉิน
 
          สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือผู้ที่พำนักในรัฐกาตาร์ และผู้ที่จะเดินทางมายังรัฐกาตาร์และคาดว่าจะพำนักเกินกว่า ๒ สัปดาห์ โปรดลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศตามแบบฟอร์มที่ http://www.consular.go.th/main/th/register หรือกรอกแบบรายงานตัว (ไฟล์แนบ) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ consular.DOH@mfa.mail.go.th
 
          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน