กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์ แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ข่าวสาร

กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์ แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์ โดยนายนพดล เพ็งล่อง ประธานคณะกรรมการชมรมคนไทยในกาตาร์ ได้ร่วมกันแจกจ่ายความช่วยเหลือจำนวน ๕๐ ชุด แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการยังชีพชั่วคราวและตามความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ หากมีชุมชนไทยที่มีความจำเป็นอย่างมากในเรื่องอาหาร และประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยการส่งข้อความผ่าน Facebook: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา หรือทาง Email: consular.DOH@mfa.mail.go.th