กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์และผู้มีจิตศรัทธา มอบถุงยังชีพให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ข่าวสาร

กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์และผู้มีจิตศรัทธา มอบถุงยังชีพให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์และผู้มีจิตศรัทธา นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในขณะนี้ จำนวน ๓๔ ราย โดยมีผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือกว่าร้อยรายซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะทยอยจัดส่งให้ต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณธารน้ำใจจากคนไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมกันบริจาคเงิน อาหาร เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในกาตาร์ โดยมีรายนามผู้ร่วมบริจาค ดังนี้

๑. นางไพจิตร โอซ์คายา
๒. นายปภณวัชร บุญดาวิจิตร บ. จัดหางานเซบาเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
๓. โรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยวันศุกร์ในกาตาร์
๔. นางสาวกองกาญจน์ จิตต์รัตนจินดา
๕. คุณวิภานี ดอคเลียนี
๖. Mr. Jihad Basbous
๗. นางสาวจรัญญา พานทอง
๘. คุณสุพิชฌาย์ จีนะ
๙. คุณนกและครอบครัว
๑๐. คุณสิรพร เบ้าตุ่นและคุณอาภากร ร่มสบาย
๑๑. คุณพัสตาภรณ์ เสริมอนุพงษ์
๑๒. คุณสถาพร ปธิตังเว
๑๓. คุณปรมล แก้วเกาะสะบ้า
๑๔. คุณพงศ์ศักดิ์ เลิศฤทธิ์
๑๕. คุณสุภสณี หงส์เชิดชัย
๑๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา