กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ให้ความช่วยเหลือคนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ข่าวสาร

กิจกรรม : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ให้ความช่วยเหลือคนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์และผู้มีจิตศรัทธา นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่คนไทยในกาตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ในขณะนี้เพิ่มเติม จำนวน ๑๗๙ ราย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชมรมคนไทยในกาตาร์ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่คนไทยที่ประสบความเดือดร้อนยังสถานที่พักจำนวน ๑๑๖ ราย และมีผู้เดินทางมารับถุงยังชีพด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน ๖๓ ราย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะยังคงทยอยให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณธารน้ำใจจากคนไทยและชาวต่างชาติที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินและนำอาหาร เวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ มาร่วมบริจาคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในกาตาร์ โดยมีรายนามผู้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. Mr. Yann Aubert
๒. คุณกนิษฐา เตโช
๓. คุณโคมและครอบครัว
๔. ครอบครัวทองสุข และ Al-Dosary Family
๕. คุณสมภพ ยืนยาวและครอบครัว
๖. คุณศิริเอมอร ชาติวงศ์
๗. คุณมัลลิกา อินเสน และกลุ่มแม่บ้านคนไทยในกาตาร์
๘. คุณเวทิดา ตรันเจริญ
๙. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา