ภาพถ่าย : ASEAN Flag Raising Day 2017 at Philippines School Doha   Activity

ภาพถ่าย : ASEAN Flag Raising Day 2017 at Philippines School Doha

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโดฮา (ASEAN Committee in Doha หรือ ACD) พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และอุปทูตมาเลเซีย เข้าร่วมงาน ASEAN Flag Raising Day ที่จัดโดย Philippines School Doha