ภาพถ่าย : ASEAN Flag Raising Day 2017 Activity

ภาพถ่าย : ASEAN Flag Raising Day 2017

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโดฮา (ASEAN Committee in Doha หรือ ACD) ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ