เมื่อวันที่ 16 - 19 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดโครงการเชิญแพทย์ตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่คนไทยในติมอร์-เลสเต เนื่องด้วยประชาชนคนไทยที่ติมอร์-เลสเตไม่สามารถพึ่งพาบริการสาธารณสุขท้องถิ่นได้เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา ค่าบริการที่ค่อนข้างสูง และการรักษามีมาตรฐานต่างจากไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรเดช หงส์อิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุชิน วรวิชชวงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจเยี่ยมวินิจฉัย ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบยาร News

เมื่อวันที่ 16 - 19 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดโครงการเชิญแพทย์ตรวจและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่คนไทยในติมอร์-เลสเต เนื่องด้วยประชาชนคนไทยที่ติมอร์-เลสเตไม่สามารถพึ่งพาบริการสาธารณสุขท้องถิ่นได้เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา ค่าบริการที่ค่อนข้างสูง และการรักษามีมาตรฐานต่างจากไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรเดช หงส์อิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุชิน วรวิชชวงษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจเยี่ยมวินิจฉัย ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบยาร