ข่าวและกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดโครงการบรรยายธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมให้คนไทยในติมอร์ฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 News

ข่าวและกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดโครงการบรรยายธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมให้คนไทยในติมอร์ฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีได้กราบนมัสการพระครูบริหารสมาธิคุณ (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเพิ่ม จ. อุดรธานี ซึ่งเป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก และมีผู้นำคำสั่งสอนไปปฏิบัติได้ผลอย่างดีจำนวนมากเยือนติมอร์ฯ เพื่อร่วมดำเนินโครงการบรรยายธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมให้คนไทยในติมอร์ฯ  โดยพระครูฯ เมตตารับนิมนต์พร้อมพระติดตามรวมทั้งสิ้น 2 รูป ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 5 กรกฎคม 2562

ในโอกาสนี้ คนไทยในติมอร์ฯ ประมาณ 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และฝึกปฏิบัติธรรมที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

โครงการดังกล่าวเป็นการนิมนต์พระสงฆ์ไปติมอร์ฯ เป็นครั้งที่สองต่อเนื่องจากปี 2561 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก โดยที่ติมอร์ฯ ไม่มีวัดไทยจึงเป็นโอกาสแก่คนไทยในการรับฟังบรรยายธรรมะ ฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และถามข้อสงสัยจากพระเถระ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และนำหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวจากการทำกิจกรรมการกุศลร่วมกัน