ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • นาย Hernani Coelho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ ลงนามถวายอาลัย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี New
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายHernani Coelho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ ได้เดินทางมาลงนามถวายอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีในนามของรัฐบาลติมอร์ฯ โดยนาย Coelho ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทั้งพระราชวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
 • ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต New
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายอาลัย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เปิดให้ประชาชนชาวไทยและครอบครัว และเพื่อนต่างชาติ ลงนามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (อาคารใหญ่) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 • คณะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยือนติมอร์-เลสเต New
  คณะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายอุปการ จีระพันธุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย นางพุทธชาด ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ รวม 12 คน ได้เดินทางเยือนติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 เพื่อพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของติมอร์ฯ และศึกษาดูงานโรงเรียนหลายแห่ง เพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาครูคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และการอาชีวศึกษาของติมอร์ฯ
 • คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เยือนติมอร์-เลสเต New
  คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ เดินทางเยือนติมอร์-เลสเต ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค.2559 เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยกับติมอร์ฯ โดยในระหว่างการเยือน คณะได้พบหารือกับผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาประเทศทั้งในด้านวิชาการ โครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือกับประเทศที่สาม ได้แก่ นาย Januario da Costa Pereira รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Public Works, Transport and Coomunicationsผู้แทนกระทรวง Planning and Strategic Investment กระทรวงการคลัง ได้พบหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือเพื่อพัฒนาติมอร์ฯ กับหน่วยงานต่างประเทศในติมอร์ฯ คือ Asian Development Bank, Japan International Cooperation Agency, World Bank Group, International Finance Corporation รวมทั้งได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก Tibarและพิพิธภัณฑ์การต่อสู้เพื่อเอกราชของติมอร์ฯ

Royal Thai Embassy

Avenida de Portugal, Motael,
Dili, Timor-Leste.

Tel. (670) 3310609
Fax. (670) 3322179
Email. thaidli@mfa.go.th

 • Thaiembassies and Consulates