คนไทยในต่างประเทศ

หนังสือเดินทางไทย : การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (สำหรับคนไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย และมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศเป็นการเร่งด่วน)

  • การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (สำหรับคนไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย และมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศเป็นการเร่งด่วน)