คนไทยในต่างประเทศ

หนังสือเดินทางไทย : การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (สำหรับคนไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย และมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน)

  • การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (สำหรับคนไทยที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย และมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน)