คนไทยในต่างประเทศ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กรุงธากา)