บริการ

หนังสือเดินทางไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ประเภททั่วไป อายุ 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 2,600 ตากา โดยภายหลังการยื่นคำร้องจะใช้เวลาประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ก่อนจะได้รับเล่มหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประสงค์ทำหนังสือเดินทางในการนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ (+๘๘๐ ๑๗) ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ หรืออีเมล thaidac@mfa.go.th

 

เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง

1. ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

 • แบบขอคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ    
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

2. ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 15 ปี

 • แบบคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ    
 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องให้อำเภอ/เขตรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องยื่นคำร้องพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมี (1) หนังสือมอบอำนาจ และ (2) บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอำเภอหรือสำนักงานเขต
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอำเภอหรือสำนักงานเขต

3. ผู้เยาว์ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

 • แบบคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ    
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย) หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย)
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมา ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง

 

กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ชำรุด หรือหมดอายุ

ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือชำรุดในบังกลาเทศ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ติดต่อสถานีตำรวจท้องถิ่นเพื่อแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายหรือชำรุด โดยเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารเครื่องบินขาเข้าบังกลาเทศไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ด้วย

2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา โดยนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ (+๘๘๐ ๑๗) ๐๙๖๔ ๐๘๐๘ หรืออีเมล thaidac@mfa.go.th เพื่อขอรับเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน/ชั่วคราว ฉบับใหม่ ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) / หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
 • สำเนาใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบังกลาเทศ (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารการเดินทางฉบับใหม่ ได้แก่ หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) หรือ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) พร้อมกับมอบสำเนาหนังสือสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบังกลาเทศขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ออกจากบังกลาเทศโดยหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ หนังสือเดินทางชั่วคราว

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

2. คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว / หนังสือเดินทางชั่วคราว