สถานเอกอัครราชทูตฯ

รายนามเอกอัครราชทูต

รายนาม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

ภาพถ่าย

1.พันเอกสุรชิต กนิษฐานนท์

(COLONEL SURACHIT KHANITHANON)

2516-2519

 

2.นายวุฒิ ชูชม

(MR. VUDHI CHUCHOM)        

 

 

2521-2528

3.นายทวี มนัสช่วง

(MR. THAWEE MANASCHUANG)         

2528-2530

4.นายนิรันดร์ ภาณุพงศ์

(MR. NIRAN PANUPONG)

 

2528-2530

5.นายไชยา จินดาวงษ์

(MR. CHAIYA CHINDAWONGSE)

 

2528-2534

6.นายวิชัย วรรณสิน

 (MR. VICHAI VANNASIN)        

 

2534-2536

7.นายสุนทร วิทยเมธ

(MR. SUNTHORN VIDHYAMETH)        

 

2537-2540

8.นายพิทยา พุกกะมาน

(MR. PITHAYA POOKAMAN)

2541-2544

9.นายพิทักษ์ พรหมบุบผา

(MR. PITHAK PHROMBUPHA)  

 

2544-2547

10.นายสุพัฒน์ จิตรานุเคราะห์

(MR.SUPHAT CHITRANUKROH)

2547-2550

11.นายเฉลิมพล ทันจิตต์

(MR.CHALERMPOL THANCHITT)        
       

2550-2553

12.นางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ

(MISS TASSANAWADEE MIANCHAROEN)

2553-2555

13.นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค์

(MS. MADURAPOCHANA ITTARONG)

2555-2558

14.นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์

(MISS PANPIMON SUWANNAPONGSE)

2559-2561

15.นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส

(MS. ARUNRUNG PHOTHONG HUMPHREYS)

 

2562-ปัจจุบัน