กิจกรรม - โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรม Food for Assets แก่องค์การอาหารโลก (World Food Programme)  ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรม Food for Assets แก่องค์การอาหารโลก (World Food Programme)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ให้การสนับสนุนกิจกรรม Food for Assets แก่องค์การอาหารโลก (World Food Programme) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนเซเนกัล

 

            เมื่อวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 นายอโนทัย หอมจิตร อุปทูตฯ ณ กรุงดาการ์ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยนาง Paulèle FALL เจ้าหน้าที่องค์การอาหารโลก (World Food Programme – WFP) ประจำเซเนกัล ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม Food for Assets ในชุมชน Makacoulibantang เขตจังหวัด Tambacounda ของเซเนกัล ซึ่งไทยร่วมกับ WFP ให้การสนับสนุน โดยในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ และคณะได้พบกับผู้บริหารสำนักงาน WFP ในพื้นที่และผู้นำชุมชน และได้เยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว และการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสตรีท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงาน WFP ในพื้นที่

            การเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม Food for Assets ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนเซเนกัล ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ WFP เพื่อดำเนินกิจกรรม Food for Assets โดยจัดซื้อข้าวที่ผลิตในเซเนกัล จำนวน 17 ตัน เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานในรูปแบบต่างๆ ของคนในชุมชน Makacoulibantang ในเขตจังหวัด Tambacounda (ห่างจากกรุงดาการ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 470 กม.) เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่สำหรับทำการเกษตร  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนเซเนกัลในระยะยาวใน 2 รูปแบบ คือ 1) สนับสนุนการผลิตข้าวของเกษตรกรเซเนกัล และ 2) เพิ่มพื้นที่การเกษตรเพื่อการเพาะปลูกสำหรับชุมชนในเขตจังหวัด Tambacounda ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูนี้ถือเป็นสินทรัพย์ (asset) ของชุมชน โดยมีผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสนับสนุนของไทยจำนวน 100 ครัวเรือน (ประมาณ 900 คน) โดยได้ข้าวเป็นค่าตอบแทนแรงงานในการสร้างสินทรัพย์ของชุมชนจำนวน 417 กรัม / วัน / คน เป็นเวลา 45 วัน

            การสนับสนุนของไทยต่อกิจกรรม Food for Assets ในเซเนกัลครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในรูปแบบไตรภาคีระหว่างไทยกับ WFP และเซเนกัล ที่ต่อเนื่องมาจากการบริจาคข้าวไทยในกิจกรรม Food for Assets ของ WFP ที่หมู่บ้าน Mabo เมือง Kaolack ในปี พ.ศ. 2555 เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของไทยที่จะสานต่อความร่วมมือและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับ WFP และรัฐบาลเซเนกัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชาวเซเนกัล เพื่อป้องกันวิกฤตอาหารและภาวะทุพโภชนาการในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นต่อการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-----------------------------