กิจกรรม - โครงการ : ความร่วมมือด้านเทคนิคในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : ความร่วมมือด้านเทคนิคในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ความร่วมมือด้านเทคนิคในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

            เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ และผู้แทนบริษัทก่อสร้าง EKMB ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างฟื้นฟูสภาพโรงเรือนและห้องปฏิบัติการ และการปูพื้นบริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งโรงเพาะฟัก (hatchery) ของสำนักงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งชาติ (Agence Nationale de l’Aquaculture - ANA) ที่เมือง Richard Toll มูลค่า 12,922,220 ฟรังก์เซฟา โดยมีผู้แทน ANA เป็นสักขีพยานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ การก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม 2556 

            โครงการก่อสร้างฯ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างไทย - เซเนกัล ในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบโรงเพาะฟัก เมือง Richard Toll เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ของไทย และส่งเสริมการประกอบการเลี้ยงปลาในเซเนกัล

            เมื่อปี 2553 ไทยได้ส่งมอบลูกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจำนวน 2,000 ตัว ตามคำขอของฝ่ายเซเนกัล และได้สนับสนุนการก่อสร้างบ่อพักน้ำของโรงเพาะฟักในปี 2555 ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างฟื้นฟูสภาพโรงเรือนฯ แล้วเสร็จภายในปลายปี 2556 แผนงานความร่วมมือลำดับต่อไปคือ การสนับสนุนของฝ่ายไทยในการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และการส่งผู้เชี่ยวชาญไทยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงมาที่เซเนกัลเพื่อติดตั้งระบบน้ำสำหรับเพาะพันธุ์ปลา และจัดฝึกอบรมการเพาะฟักลูกปลา การเลี้ยงปลา การแปลงเพศปลา และการผลิตอาหารปลา