กิจกรรม - โครงการ : โครงการจับคู่ทางธุรกิจและสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านการปลูกข้าว ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : โครงการจับคู่ทางธุรกิจและสำรวจลู่ทางความร่วมมือด้านการปลูกข้าว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดโครงการจับคู่ทางธุรกิจและสำรวจลู่ทางความร่วมมือ    Public-Private-Partnership (PPP) ด้านการปลูกข้าวและเครื่องจักรการเกษตรระหว่างไทยกับเซเนกัล

          เมื่อวันที่ 23-28 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดโครงการจับคู่ทางธุรกิจและสำรวจลู่ทางความร่วมมือ Public-Private-Partnership (PPP) ด้านการปลูกข้าวและเครื่องจักรการเกษตรระหว่างไทยกับเซเนกัล ที่กรุงดาการ์ เซเนกัล

            โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก กิจกรรมแรก คือ งานจับคู่ทางธุรกิจ วันที่ 24 กันยายน 2556    ที่โรงแรม Radisson Blu กรุงดาการ์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อทดลองตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อระหว่างภาคเอกชนไทยกับเซเนกัล โดยเน้น 2 สาขาที่มีศักยภาพและภาคเอกชนไทยมีความพร้อมและนโยบายชัดเจนที่จะเปิดตลาดในเซเนกัลและแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ สาขาเครื่องจักรการเกษตร และสาขาสินค้าประเภทอาหารแปรรูป เครื่องปรุงอาหาร ผลไม้และน้ำผลไม้เครื่องกระป๋อง โดยมีบริษัท สยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ของไทย และบริษัทเอกชนชั้นนำของเซเนกัลใน 2 สาขานี้ จำนวน 15 ราย เข้าร่วมงาน

กิจกรรมที่สอง คือ การสำรวจลู่ทางความร่วมมือ Public-Private-Partnership (PPP) ด้านการปลูกข้าวและเครื่องจักรการเกษตรระหว่างไทยกับเซเนกัล โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้นำผู้แทนบริษัท สยามคูโบต้าฯ เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Papa  Abdoulaye SECK รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและโครงสร้างการเกษตรในชนบทเซเนกัล (Ministry of Agriculture and Rural Equipment) เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกข้าวในเซเนกัล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการใช้เครื่องจักรการเกษตรของบริษัท สยามคูโบต้าฯ ให้แก่เกษตรกรเซเนกัล นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2556 เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะผู้แทนบริษัท สยามคูโบต้าฯ เดินทางไปสำรวจพื้นที่และพบหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวบริเวณลุ่มแม่น้ำเซเนกัลที่เมือง St. Louis เมือง Ross Béthio และเมือง Richard Toll ทางตอนเหนือของเซเนกัล โดยมีนาย Samba KANTE ที่ปรึกษาด้านเทคนิคกระทรวงเกษตรฯ และผู้ประสานงานโครงการระดับชาติในเรื่องการผลิตข้าวให้เพียงพอ (Programme National d’Autosuffisance en Riz – PNAR) เป็นผู้ประสานกำหนดการและร่วมสำรวจพื้นที่กับคณะฝ่ายไทย

            กิจกรรมทั้งสองภายใต้โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากฝ่ายเซเนกัล โดยบริษัทเอกชนเซเนกัลได้แสดงความสนใจที่จะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทไทย นอกจากนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเซเนกัลต่างให้การตอบรับที่ดีต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการพัฒนาการปลูกข้าวในเซเนกัล ซึ่งรัฐบาลเซเนกัลประสงค์ที่จะบรรลุเป้าหมายการผลิตข้าวให้เพียงพอ ภายในปี ค.ศ. 2017 และมีนโยบายสนับสนุนการใช้เครื่องจักรการเกษตร (mechanization) เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ในขณะที่ฝ่ายไทยมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถปรับใช้ได้ในเซเนกัลและช่วยให้เซเนกัลบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

-----------------------------------