กิจกรรม - โครงการ : สอท. ณ กรุงดาการ์ บริจาคข้าวไทย ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : สอท. ณ กรุงดาการ์ บริจาคข้าวไทย

สอท. ณ กรุงดาการ์ บริจาคข้าวไทยให้กับ WFP เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤตอาหารในเซเนกัล
และเยี่ยมชมกิจกรรม Food for Asset ของ WFP ที่เมือง Fatick 

            เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 นางบุษยา มาทแล็ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมด้วยนาง Ingeborg Maria Breuer ผู้อำนวยการและผู้แทนองค์การอาหารโลก (World Food Programme – WFP) ประจำเซเนกัล ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม Food for Assets ของ WFP ในเขต Bicol เมือง Fatick โดยในโอกาสดังกล่าว ออท. ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการเมือง Fatick และหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารในเมือง Fatick นอกจากนั้น ออท. และคณะฯ ได้เยี่ยมชมโครงการปลูกข้าวและโครงการไร่สวนผสม (multi-purpose gardens) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสตรีท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนของ WFP

            การเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรม Food for Assets ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริจาคข้าวไทยเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการร่วมระหว่าง WFP กับรัฐบาลเซเนกัลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตอาหารในเซเนกัล โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2555 สอท. ณ กรุงดาการ์ ในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ได้บริจาคข้าวจำนวน 8 ตัน มูลค่ามากกว่า 3.5 ล้านฟรังก์เซฟา พร้อมกับเงินจำนวน 1.75 ล้านฟรังก์เซฟาให้กับ WFP เป็นค่าใช้จ่ายในการแจกจ่ายข้าวไทยให้กับชาวเซเนกัลในพื้นที่ประสบภัย โดยข้าวไทยจำนวนดังกล่าวเข้าร่วมกับโครงการ Food for Assets ของ WFP ที่หมู่บ้าน Mabo เมือง Kaolack โดยใช้เป็นค่าตอบแทนให้กับชาวบ้านในชุมชนในการร่วมกันสร้างหลัว (gabion) จากหินและคอนกรีตหักเป็นกำแพงป้องกันการพังทลายของดินจากทางน้ำไหล เพื่อรักษาพื้นที่เพาะปลูกและปรับปรุงทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ทั้งนี้ ข้าวไทยจำนวนทั้งหมด 8 ตันช่วยให้ชุมชนดังกล่าวสร้างกำแพงหลัวยาว 176 เมตร และบรรเทาความทุกข์ยากจากการขาดแคลนอาหารให้กับชาวบ้านในชุมชน จำนวน 936 คน จาก 156 ครัวเรือน

            การบริจาคข้าวไทยครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทยกับ WFP และเซเนกัล โดยฝ่ายไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับ WFP และรัฐบาลเซเนกัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวเซเนกัล เพื่อป้องกันวิกฤตอาหารและภาวะทุพโภชนาการในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นต่อการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

************************