กิจกรรม - โครงการ : โครงการหมู่บ้านนำร่องมาลาเรียในเซเนกัล ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : โครงการหมู่บ้านนำร่องมาลาเรียในเซเนกัล

 

โครงการหมู่บ้านนำร่องมาลาเรียในเซเนกัล

ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2555 สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ส่งผู้เชี่ยวชาญจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานแผนป้องกันและควบคุมมาลาเรียแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขเซเนกัลให้การฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันและควบคุมมาลาเรียแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวเซเนกัล ที่ศูนย์ Empowerment Centre for Sustainable Development/CCDD เมือง THIES สาธารณรัฐเซเนกัล โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำกลุ่มแม่บ้านและพ่อบ้านจาก 3 หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ คือ หมู่บ้าน Keur Alpha และ Keur Diene เมือง Kaolack และหมู่บ้าน Sagnolfil เมือง Pout ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการตอบรับคำขอความสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขเซเนกัลจากไทยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียในระดับชุมชนในลักษณะหมู่บ้านนำร่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานที่เซเนกัลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนโครงการฯ

            หลักสูตรป้องกันและควบคุมมาลาเรียประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของโรคมาลาเรีย การฝึกปฏิบัติด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อวินิจฉัยโรค และการเรียนรู้การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความกระตือรือร้นในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เพราะตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการป้องกันมาลาเรียในชุมชนของตน

            การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดมาลาเรียเป็นสาขาหนึ่งที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับความต้องการของทวีปแอฟริกา นับเป็นการดำเนินการของไทยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเซเนกัลส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาดังกล่าวที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 

-----------------------------