กิจกรรม - โครงการ : โครงการแพทย์หู คอ จมูก เคลื่อนที่ เมือง Kaolack ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 2555 ข่าว-ประกาศ

กิจกรรม - โครงการ : โครงการแพทย์หู คอ จมูก เคลื่อนที่ เมือง Kaolack ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 2555

 

            เมื่อวันที่ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 2555 ศ.นพ. Bay Karim DIALLO แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหู คอ จมูกจากโรงพยาบาล Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY) และ พญ. Aminata FOFANA แพทย์โรคหู คอ จมูกจากโรงพยาบาล Fann กรุงดาการ์ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลประจำภูมิภาค Kaolack (Centre Hospitalier Régional de Kaolack) เพื่อให้การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคหู คอ จมูก แก่ผู้ป่วยจำนวย 158 ราย โดยคณะผู้แทน สอท. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2555 และได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาลประจำภูมิภาค Kaolack ในโอกาสดังกล่าวด้วย

            โครงการแพทย์หู คอ จมูก เคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมประจำของ สอท. ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเซเนกัล ในการให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคหู คอ จมูก ที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทของเซเนกัล และ (2) ฝึกอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ทั้งนี้ สอท. ณ กรุงดาการ์ เป็นผู้ให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่าย และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลประจำภูมิภาคในการใช้สถานที่และการสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์

            ในปี 2555 สอท. ณ กรุงดาการ์ได้สนับสนุนโครงการแพทย์หู คอ จมูก เคลื่อนที่ ทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่  ครั้งที่ 1 ที่เมือง Diourbel ระหว่างวันที่ 28 เม.ย.- 2 พ.ค. 2555 ครั้งที่ 2 ที่เมือง Ziguinchor ระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย. 55 ครั้งที่ 3 ที่เมือง Tambacounda ระหว่างวันที่ 2-8 ก.ค. 2555 และครั้งที่ 4 ที่เมือง Kaolack ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.-1 ก.ย. 2555

           

----------------------------------------------------