ข้อมูลธุรกิจ

เซเนกัล : ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า

1. ตลาดภายในเซเนกัลมีขนาดเล็กและผู้บริโภคและนักธุรกิจกำลังซื้อต่ำ
2. ธุรกิจส่วนใหญ่ของเซเนกัลดำเนินการโดยชาวฝรั่งเศสและเลบานอนที่อาศัยอยู่ในเซเนกัล
    ซึ่งมีช่องทางการตลาดเป็นของตนเอง
3. นักธุรกิจเซเนกัลไม่นิยมติดต่อกับนักธุรกิจไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าไปเซเนกัลโดยตรงมักจะผ่านนายหน้า
4. ภาษีนำเข้าหลายประเทศคู่ค้าจะผลักภาระแก่ผู้ส่งออกของไทย
5. ระยะทางขนส่งที่ห่างไกลทำให้ค่าระวางเรือสูง
6. เอกชนไทยมักประสบปัญหาการค้างชำระหนี้ค้าซื้อสินค้าของฝ่ายเซเนกัล

เซเนกัลยังเป็นสมาชิกของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งชาติแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ซึ่งมีการลดหย่อนภาษีการค้า
ระหว่างสมาชิก ทำให้สินค้าบางประเภทของไทยต้องแข่งขันกับสินค้าที่เซเนกัลนำเข้าจากกลุ่มประเทศสมาชิก ECOWAS
 เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ และพลาสติกจากโกตดิวัวร์ สิ่งทอจากไนจีเรีย เป็นต้น

นอกจากนี้ เซเนกัลยังเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพเศรษฐกิจและการเงินแห่งแอฟริกาตะวันตก 
(Treaty on West African Economic and Monetary Union: WAEMU) ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ
การขยายกรอบความร่วมมือด้านการเงินและกำหนดกฏเกณฑ์ทางการค้าให้มีหลักปฏิบัติสอดคล้องกัน
และเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางการค้าภายในกลุ่มมากขึ้น