ข้อมูลธุรกิจ

เซเนกัล : ตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ            8.331 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (CIA: 2006)

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ        6.0% (2006)

อัตราเงินเฟ้อ                                         ร้อยละ 2.1 (2006)

รายได้ประชาชาติต่อหัว                          687 ดอลลาร์สหรัฐ (2006)

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ                   
1. ปลา
2. ฟอสเฟต
3. แร่เหล็ก

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ             
1. ถั่วลิสง
2. ข้าวฟ่าง
3. ข้าวโพด
4. ข้าว
5. ฝ้าย
6. มะเขือเทศ
7. ผักใบเขียว
8. ปศุสัตว์
9. สัตว์ปีก
10. สุกร
11. ปลา

อุตสาหกรรมที่สำคัญ 
1. เกษตรกรรม
2. การแปรรูปปลา
3. เหมืองแร่ฟอสเฟต
4. อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
5. การผลิตปุ๋ย
6. อุปกรณืก่อสร้าง
7. อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมแซมเรือ

หนี้สินต่างประเทศ                                1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2006)

เงินตราสำรอง                                      1,334.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2006)

มูลค่าการค้า                                        เสียดุล 977.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2006)
          
มูลค่าการส่งออก                                 1,478 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (CIA: 2006)

มูลค่าการนำเข้า                                  2,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (CIA: 2006)

สินค้าออกที่สำคัญ 
1. ปลา
2. ถั่วลิสง
3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
4.ฟอสเฟต
5. ฝ้าย

สินค้าเข้าที่สำคัญ 
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. สินค้าทุน
3. เชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ 
             ส่งออก 
             มาลี             ร้อยละ 18.5 
             อินเดีย          ร้อยละ 14.3 
             ฝรั่งเศส         ร้อยละ  6.9 
             อิตาลี           ร้อยละ   5.1 
             แกมเบีย        ร้อยละ   5      (CIA: 2006)

            นำเข้า 
            ฝรั่งเศส          ร้อยละ 21.3 
            ไนจีเรีย          ร้อยละ 10.6 
            UK                ร้อยละ  8.9 
            เนเธอร์แลนด์   ร้อยละ  4.9 
            จีน                 ร้อยละ 4.8 
            ไทย               ร้อยละ 4.3 
            บราซิล            ร้อยละ 4.1    (CIA: 2006)

หน่วยเงินตรา               ฟรังก์เซฟา (CFAF) โดย 1 เซฟาฟรังก์ เท่ากับ 100 ซังตีมส์(centimes)

อัตราแลกเปลี่ยน         1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 523.64 CFA Francs (2549)

ไฟล์แนบ