ข้อมูลธุรกิจ

เซเนกัล : เกร็ดการทำธุรกิจ

จุดแข็งของสินค้าไทย 

- ไทยอยู่ในฐานะได้เปรียบดุลการค้า เซเนกัลยังคงพึ่งพาการนำเข้าข้าวและอาหารจากไทย แม้จะมี
   ความพยายามพึ่งพาตนเองเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความไม่อุดมสมบูรณ์
   ของดินและน้ำ ความอ่อนด้อยของแรงงานและบุคลากร รวมทั้งการบริหารจัดการภายในประเทศ
   นอกจากนั้น สินค้าไทยเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตสำหรับชาวเซเนกัล ในขณะที่ สินค้าเซเนกัล
   กลับไม่ใช่สินค้ารายการจำเป็นสำหรับไทยมากนัก  

- ข้าวไทยเป็นสินค้าติดตลาดเซเนกัล (รวมทั้งในแอฟริกาตะวันตกทั้งหมด) ข้าวไทยได้รับความนิยมมาก
  แม้จะมีคู่แข่งสำคัญหลายชาติ รวมทั้งมีแรงด้านจากรัฐบาลเซเนกัลที่รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคข้าว
  ที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากต้องการลดภาระขาดดุลการค้ากับไทยก็ตาม 

- คู่แข่งหลักของไทย คือ อินเดีย และเวียดนาม สหรัฐฯ และประเทศในอเมริกาใต้ เนื่องจากเซเนกัลมี
  องค์กรจัดซื้อที่ดำเนินการโดยรัฐ การจัดซื้อบางครั้งจึงมีนโยบายการเมืองเข้ามาแทรก แต่เมื่อเปลี่ยน
  มาเป็นการค้าเสรี ข้าวจากแหล่งอื่น ๆ ก็ไม่สามารถครองใจผู้บริโภคเซเนกัลได้เหมือนข้าวไทย 
  และแม้จะนำเอาพันธุ์ข้าวชนิดดีจากไต้หวันมาส่งเสริมเพาะปลูกในประเทศ ผลผลิตที่ได้ก็ไม่ได้รับ
  ความนิยามเท่าข้าวไทย 

- ปริมาณการนำเข้าข้าวที่ท่าเรือเซเนกัลมีสูงกว่าสถิติของทางการ เนื่องจากเป็นการส่งข้าวผ่านท่าเรือ
  เซเนกัลไปยังชายฝั่งประเทศอื่น (Re-export) เช่น มาลี บูร์กินาฟาโซ แกมเบีย กินี อีกปีละ 1-2 แสนตัน 

 

จุดอ่อนของสินค้าไทย 

- ไทยและเซเนกัลอยู่ไกลกันมาก การค้าระหว่างไทยกับเซเนกัลส่วนหนึ่งมีลักษณะกระทำผ่านประเทศที่สาม
   ไม่ใช่การค้าขายโดยตรง โอกาสที่ไทยจะสูญเสียความสำคัญในเซเนกัลอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เซเนกัล
   ไม่ได้จัดอยู่ในอันดับความสำคัญทางการค้ากับไทยสูงเท่ากับที่จัดลำดับความสำคัญแก่ กลุ่ม EU และ
   อเมริกาเหนือ 

- ไทยเสียเปรียบเรื่องระยะทางการขนส่งที่ไกลกว่าอินเดีย อเมริกาใต้ และเสียเปรียบคู่แข่งรวมทั้งเวียดนาม 
  ในด้านราคา ข้าวไทยมีราคาแพงกว่าประเทศอื่น ๆ ผู้บริโภคข้าวไทยเป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน 
  ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าระดับล่างมีอยู่มาก แต่ไม่อาจสู้ราคาได้ 

- ข้าวไทยมีอุปสรรคด้านอุปทาน (supply) ที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอ ภาวะสินค้าขาดตลาดเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
  เนื่องจากระบบการขนส่ง หรือปริมาณสำรองข้าวในประเทศไม่พอเพียง

- ข้าวคุณภาพของไทยมีปัญหาเรื่องการถูกปลอมปนในบางครั้ง โดยผู้ค้าปลีกที่ไม่มีความรับผิดชอบ 

 

โอกาสของสินค้าไทย 

- การนำเข้าข้าวไทยจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราการเพิ่มประชากรและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
  ของเซเนกัล เนื่องจากโดยข้อเท็จจริงพบว่า ประชาชนเซเนกัลหรือในแอฟริกาตะวันตกต่างต้องการ
  รับประทานข้าวไทย เพียงแต่ไม่อาจซื้อหาข้าวไทยได้ทุกครัวเรือน เนื่องจากไม่มีกำลังซื้อ 

- ปัจจัยที่ทำให้ข้าวไทยขายไม่ได้ คือ
  1. กำลังซื้อของชาวแอฟริกาตะวันตก  
  2. การที่สามารถปลูกข้าวคุณภาพ (ข้าวหอมมะลิ) ได้ในประเทศโดยมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวไทย 

- สำหรับมาตรการห้ามนำเข้าข้าวไทยซึ่งรัฐบาลของบางประเทศเคยนำมาใช้นั้น ที่ผ่านมาพบว่าเป็น
  มาตรการที่ทำไม่ได้ตลอดไป และไม่กระทบการส่งออกข้าวไทย เนื่องจากระบบการค้าในแอฟริกา
  มีลักษณะเฉพาะตัว สามารถเล็ดลอดผ่านพรมแดนกันได้ 

- ไทยมีส่วนแบ่งตลาดของสินค้านำเข้าของเซเนกัลในหลายรายการ อาทิ ข้าว ธัญพืช อาหาร 
   ยารักษาโรค อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์คมนาคม กระดาษ/Paperboard เหล็กเส้น เส้นใยฝ้าย 
   ซีเมนต์และวัสุดก่อสร้าง ของใช้พลาสติก เสื้อผ้าสำเร็จรูป 

- การนำเข้าสินค้าหมวดธัญพืชและอาหารเป็นรายการที่อยู่ในการดูแลของทางการเซเนกัลอย่างใกล้ชิด
  เพราะเป็นหมวดสินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารของชาติ 

- เซเนกัลมีระบบวิธีนำเข้าสินค้าประเภทอาหาร 2 วิธี คือ 
  1. วิธีการค้าปกติ 
  2. การนำเข้าผ่านโครงการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากองค์การ World Food Programme 

  อย่างไรด็กี ไม่ว่าเซเนกัลจะได้สินค้าข้าวมาโดยทางใด ไทยย่อมได้ประโยชน์จากการขายข้าวทั้งสิ้น 
  ไม่ว่าจะขายตรงให้เซเนกัล หรือขายผ่านองค์การความช่วยเหลือก็ตาม หากกลไกการตลาดยังดำเนิน
  อยู่ตามปกติ    

- สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่ข้าว เช่น เครื่องปรุงอาหาร เครื่องกระป๋อง น้ำผลไม้ เสื้อผ้าลูกไม้ เครื่องจักรกล
  รถยนต์ อะไหล่ยนต์ ฯลฯ โอกาสของไทยยังมีหากสามารถรักษาระดับราคาให้แข่งขันกับจีน และประเทศ
  ที่มีต้นทุนการผลิดต่ำกว่าได้ ในขณะที่ ไทยต้องให้ความสนใจเรื่องการตลาด มีการลงพื้นที่ และแต่งตั้ง
  ตัวแทนการค้าในท้องถิ่น เพื่อให้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับลูกค้า เพราะในปัจจุบันคู่แข่งหลายประเทศ
  โดยเฉพาะ อินเดีย จีน และเวียดนาม เริ่มใช้มาตรการลงพื้นที่มากขึ้นแล้ว 

- โอกาสในการลงทุน ที่สำคัญคือการทำประมงทะเล โดยการเข้าร่วมประมูลสิทธิบัตรทำประมงใน
   น่านน้ำเซเนกัล หรือ ร่วมทุนกับชาวเซเนกัลเพื่อผลิตปลากระป๋องป้อนตลาด EU หรือ ตั้งฐาน
   กองเรือในเซเนกัล สำหรับส่งปลาทะเลกลับประเทศไทย 

 

ปัญหาของสินค้าไทย

- ไทยไม่มีปัญหาด้านตัวสินค้า แต่มีปัญหาด้านระบบการจัดส่ง และการบริหารจัดการในพื้นที่
   กล่าวคือ เซเนกัลอยู่ไกลจากไทย เป็นประเทศกำลังพัฒนา ระบบธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ
   เท่าเทียมกับไทย ประชาชนชาวเซเนกัลรวมทั้งนักธุรกิจส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้บริการธนาคาร
   นักธุรกิจสำคัญของเซเนกัลมักเก็บเงินสดไว้กับตัว ไม่นำไปฝากธนาคาร การขอสินเชื่อหรือ 
   ขอเปิด LC กับธนาคารพาณิชย์เพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงทำได้ค่อนข้างยาก
   หากไม่มีสายสัมพันธ์กับธนาคารพาณชิย์ดีพอ

- ระบบการค้าโดยมากผ่านตัวแทน ไม่ได้เป็นการค้าขายโดยตรงกับผู้บริโภคท้องถิ่น เนื่องจาก
  ไม่สามารถแต่งตั้งตัวแทนทางการค้ารายใหม่ ๆ ที่เปิด LC ซื้อ-ขายกันโดยตรงได้ 
  สินค้าไทยจึงมีจุดอ่อนด้านราคาสูง เมื่องเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่น ๆ ผู้ค้าไทยบางราย 
  พยายามตัดตัวแทน โดยให้พ่อค้าเซเนกัลนำสินค้าไปจำหน่ายก่อนแล้วเรียกเก็บเงินภายหลัง 
  แต่มักเกิดปัญหาฉ้อโกงอยู่เสมอ 

 

**********