ข้อมูลธุรกิจ

เซเนกัล : ภาพรวมเศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจเซเนกัล

เซเนกัลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก โดยภาคเศรษฐกิจประกอบด้วย
1. ภาคบริการ (การท่องเที่ยว)   ร้อยละ 60 
2. ภาคอุตสาหกรรม                 ร้อยละ 20 
3. ภาคการเกษตร                    ร้อยละ 20 ของรายได้ประชาชาติ

ภาคเกษตรเป็นหัวใจของเศรษฐกิจเนื่องจากแรงงานร้อยละ 70 อยู่ในภาคการเกษตร
รายได้หลักของประเทศมาจากการส่งออกสินค้าภาคเกษตร ได้แก่
1. ถั่วลิสง
2. การประมง
3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
4. ฟอสเฟต
5. ฝ้าย
6. การท่องเที่ยวและการบริการ

อย่างไรก็ตาม เซเนกัลยังคงพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โดยผู้ให้ความช่วยเหลือเซเนกัล ได้แก่
1. ฝรั่งเศส
2. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
3. สหภาพยุโรป
4. ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา 
5. สหรัฐอเมริกาผ่าน USAID 
6. ญี่ปุ่น
7. เยอรมนี
8. แคนาดา
9. หน่วยงานของสหประชาชาติ 

รัฐบาลเซเนกัลได้รับแรงกดดันจากองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะ IMF และ World Bank ให้เปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
จากเดิมที่เป็นสังคมนิยมให้เป็นทุนนิยม สนับสนุนการค้าเสรีโดยเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการกีดกันทางการค้า และเปิดเสรีรัฐวิสาหกิจ (privatization)

รัฐบาลเซเนกัลมุ่งดำเนินการปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยเน้น 4 สาขาหลัก ประกอบด้วย
1. นโยบายการคลัง
2. การปฏิรูปโครงสร้าง
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน และ
4. การสนับสนุนภาคเอกชน

นอกจากนี้ เซเนกัลมุ่งดำเนินแผนการลดความยากจนและการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 (Poverty Reduction and Growth Facility: PRGF) 3 ปี ตามที่ IMF ได้ให้ความเห็นชอบ
เมื่อเดือนเมษายน 2003 โดยเน้น
1. การปฏิรูปภาคการเกษตร
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. การเปิดเสรีกฏหมายแรงงาน (liberalising labour legislation) 
4. การกระตุ้นกลไกการตลาด
5. การสร้างงานใหม่
6. การสนองตอบความต้องการพื้นฐานของผู้ยากไร้ผ่านโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    และการเพิ่มสมรรถภาพ (Capacity building) 
7. การปฏิรูปภาครัฐ ตลอดจนแปรรูปวิสาหกิจ

นอกจ่ากนี้ รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการขนาดใหญ่ อาทิ
1. การสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่
2. การขยายเครื่อข่ายถนน
3. การพัฒนาท่าเรือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของเอกชนทั้งจากท้องถิ่นและต่างประเทศ

ในปี 2006 ประธานาธิบดี Wade ดำเนินนโยบายผลักดันภาคการเกษตรของเซเนกัล
ภายใต้แผน REVA (Retour vers I'agriculture) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบาย 
Massive Return towards the Ground โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะห้การเกษตรเป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเซเนกัล ลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อที่จะลดปัญหาการย้ายถิ่นฐาน และเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนอาหารซึ่งจะมีผล
สืบเนื่องไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตผลจากการเกษตรของประเทศ

แผน REVA มีการนำเทคนิคทางการเกษตรมาใช้โดยคำนึงถึงการพัฒนาแหล่งน้ำ
การควบคุมการให้น้ำ การให้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมแผนดังกล่าว โดยตั้ง National Agency
of Management of REVA ตั้งศุนย์ฝึกอบรมการผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
และศูนย์ส่งเสริมการตลาดและการส่งออก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เซเนกัลยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์และการพัฒาทรัพยากรมนุษย์

**************