ข้อมูลธุรกิจ

บูร์กินาฟาโซ : การเงินและการธนาคาร

กลุ่มเศรษฐกิจของแอฟริกาตะวันตกที่ใช้เงินสกุลฟรังก์เซฟา

บูร์กินาฟาโซเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจของแอรฟิกาตะวันจกที่ใช้เงินสกุลฟรังก์เซฟา (Union Economique et Monetaire Ouest Africaine – UEMOA) รวม 8 ประเทศ ได้แก่ เบนิน บูร์กินาฟาโซ โกตดิวัวร์ กิเนบิสเซา มาลี ไนเจอร์ เซเนกัล และโตโก UEMOA จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงวากาดูกู ประเทศบูร์กินาฟาโซ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือ และผนึกกำลังเพื่อความเป็นเอกภาพของการใช้ระบบเงินตราเดียวคือเงินสกุลฟรังก์เซฟาในกลุ่มอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ซึ่งมีประชากรรวมแปดประเทศประมาณ 70 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 30% ของประชากรรวมในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กลุ่มประเทศทั้ง 8 ที่เป็นสมาชิก UEMOA เป็นสมาชิกแยกย่อยจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ ECOWAS หรือ Economic Community of West African States รวม 16 ประเทศนั้นเองเพราะในขณะที่ ECOWAS มุ่งเน้นที่จะรวมกลุ่มเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกโดยรวมโดยไม่คำจึงถึงสกุลของเงินตราที่ใช่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน (เช่น แกมเบียใช้เงินสกุลดาลัสซี่) แต่ UEMOA เป็นการรวมกลุ่งทางเศรษฐกิจของประเทศที่ใช้เงินสกุลฟรังก์เซฟา

แผนปฏิบัติงานในสาขาต่าง ๆ ที่ UEMOA ดำเนินการอยู่มี ดังนี้ (1)

1.      การดำเนินการด้านระบบกฎหมายและการคลัง

ผู้นำรัฐและฝ่ายรัฐบาลของสมาชิกร่วมกันพิจารณาและปรับเปลี่ยนข้อกำหนดทางกฎหมายการคลัง และเศรษฐกิจโดยร่วมกันสร้างตลาดทางการเงินของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก โดยดำเนินการผ่านทางธนาคารที่สำคัญของแอฟริกาตะวันตกสองแห่ง คือ
- La Banque Centrale des Etats de l’ Afrique de l’Ouest (BCEAO) และ
- La Banque Ouest Africaine de Developpement (BOAD)

2.      ควบคุมดูแลนโยบายของเศรษฐกิจมหภาค

UEMOA เป็นสถาบันควบคุมดูแลเศรษฐกิจแบบพหุภาคี จึงทำให้รัฐสมาชิกดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกร่วมกัน โดยเฉพาะเมื่อระบบเศรษฐกิจต้องประสบปัญหาความมั่นคงของระบบเงินตรา

3.      สร้างตลาดร่วมกัน

เมื่อจัดให้มีสถาบันควบคุมดูแลเศรษฐกิจมหภาคของตลาดร่วมขึ้นมาได้จึงส่งผลให้ตลาดของกลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาคสามารถกระจายสินค้าระหว่างรัฐสมาชิกได้อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกีดกันทางการค้าอื่นใด เช่น การควบคุมการกระจายสินค้าโดยใช้ข้อจำกัดด้านภาษีศุลกากรและการแลกเปลี่ยนระบบเงินตรา รวมทั้งการคิดอัตราภาษีที่สัมพันธ์กันระหว่างรัฐสมาชิก และประเทศภายนอกรัฐสมาชิก

4.      ด้านนโยบายภายในรัฐสมาชิก

การดำเนินการภายใต้รัฐสมาชิก UEMOA อย่างเหมาะสมเป็นไปตามระบบนโยบายรวม โดยเน้นความเป็นรูปธรรมและประสิทธิภาพโดยรวมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

1.      การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเรียนการสอนในระดับสูง และการฝึกงานเพื่อประกอบอาชีพ
         ส่งเสริมศักยภาพของหญิง ปรับปรุงดูแลเรื่องสาธารณสุข

2.      ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ในรัฐสมาชิก ความจำเป็นพื้นฐาน การคมนาคม และระบบการสื่อสารทางไกล

3.      พัฒนาการเกษตร การเลี้ยงสัตว์

4.      การประมง และสภาพแวดล้อม

5.      ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และหัตถกรรม

ผลจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UEMOA ทำให้บูร์กินาฟาโซสามารถขยายการค้าไปยังประเทศกลุ่มสมาชิก เนื่องจากอัตราภาษีลดลง โดยที่นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 1999 จนถึงปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2000) อัตราภาษีศุลกากรของประเทศสมาชิกของ UEMOA ได้ลดลงอีก 3.5% และเป้าหมายหลักของ UEMOA ที่ตั้งไว้คือ ระบบภาษีของรัฐสมาชิกจะลดลงเป็นลำดับจนกระทั่งถึง 0% ในปี ค.ศ. 2003 การลดอัตราภาษีจนถึง 0% นี้เป็นแผนงานระยะ 4 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1999 เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2003

ผลที่ได้รับจากการลดอัตราภาษีของ UEMOA เป็นลำดับจนกระทั่งถึง 0% คาดว่านอกจากจะเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศในกลุ่มสมาชิกแล้วยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญให้บริษัทของต่างชาติมาลงทุนในรัฐสมาชิกของ UEMOA เพราะเมื่อบริษัทต่างชาติเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งในรัฐสมาชิกเป็นฐานการผลิตของ UEMOA ก็สามารถจะกระจายสินค้าได้ในราคาต่ำกว่าปกติ เนื่องจากระบบภาษีที่ลดลงและยังถือว่าเป็นการพัฒนาพื้นฐานระบบเศรษฐกิจการค้า การจ้างงานเพิ่มขึ้นของประชาชนในรัฐสมาชิก UEMOA อีกทางหนึ่งด้วย

 

ธนาคารในบูร์กินาฟาโซ

 

ECOBANK NURKINA

633, Rue Maurice Bishop 01 B.P 145 Ouagadougou 01

Tel : (226) 3189 75 a 80    Fax : (226) 31 89 81

Telex : 5540 ECOBABK BF 

 

BICIAB OUAGADOUGOU

3 Guichets Automatiques de banque 479, avenue Dr. Kwame

N’Krumah 01 BP 8 Ouagadougou 01

Tel : (226) 30 62 26 – 31/33     Fax : (226) 31 19 55

Telex : BICIACOMI 5203-5325-5384 BF

 

CNCA - SIEGE SOCIAL

01 BP 1644 OUAGADOUGOU 01

Tel : (226) 30 24 88/89/90, 30 21 57, 30 21 62    Fax : (226) 31 43 52

Telex : 5443 BF

 

SGBB - SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU BURKINA

SIEGE SOCIAL OUAGADOUGOU 

4 RUE DU MARCHE  01 BP 585 OUAGADOUGOU 01

Tel : (226) 32 32 32    Fax : (226) 31 05 61

Telex : 52 69 BF et 55 21 BF

 

BCB - BANQUE COMMERCIALE DE BURKINA SIEGE SOCIAL 

Avenue Nelson Mandela  01 BP 1336 Ouagadougou 01

Tel : (226) 30 78 78/88/99, 30 79 00    Fax : (226) 31 06 28

Telex : BCB 5501 BF

 

BANK OF AFRICA 

923. Rue Guillaume Ouedraogo 01 BP 416 Bobo-Dioulasso 01

Tel : (226) 97 39 15    Fax : (226) 97 39 16

 

BIB - BANQUE  DU BURKINA Siege Social

01 BP 362 Ouagadougou 01

Tel ; (226) 30 61 69 – 74, 31 01 00 – 05    Fax : (226) 31 00 94 – 30 76 89

Telex : 5210 BF

 

เอกสารอ้างอิง 

(1)      Jeune Afrique Atlases, Paris

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทย

ตัวเลขทางเศรษฐกิจ