ข้อมูลสำคัญรายประเทศ

เศรษฐกิจการค้า : ดัชนีเศรษฐกิจไทย-ไอซ์แลนด์

ตารางเปรียบเทียบดัชนีเศรษฐกิจไทย-ไอซ์แลนด์ ปี 2556

  ไทย (2556)* ไอซ์แลนด์ (2556 est.)****
พื้นที่ 513,115 ตร. กม. 103,000 ตร. กม.
จำนวนประชากร 69.5 ล้านคน 320,000 คน
GDP 391 พันล้านเหรียญสหรัฐ 13.11 พันล้านเหรียญสหรัฐ
GDP ต่อคน 5,727 เหรียญสหรัฐต่อคน/ปี 40,700 เหรียญสหรัฐ
อัตราการเติบโตของ GDP ร้อยละ 2.9 ร้อยละ 1.9
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.7 ร้อยละ 4.5
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.2 ร้อยละ 3.9
มูลค่าการส่งออก 225.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราการเติบโตของภาคส่งออก ร้อยละ -0.2 ร้อยละ 3.8 (2555)
มูลค่าการนำเข้า 221 พันล้านเหรียญสหรัฐ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราการเติบโตของภาคนำเข้า ร้อยละ 0.6 ร้อยละ 4.7 (2555)
ดุลการค้า 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ดุลบัญชีเดินสะพัด -2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ -100 พันล้านเหรียญสหรัฐ
สัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ร้อยละ-0.6 ร้อยละ -1.5
ปท. คู่ค้านำเข้าสำคัญ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอาหรับฯ สหรัฐอเมริกา สหภาพยูโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เดนมาร์ นอรเวย์ เนเธอร์แลนด์
ปท. คู่ค่าส่งออกสำคัญ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย นอรเวย์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กรกฎาคม 2557