ข่าวสารนิเทศ : ไทยยื่นสัตยาบันสารพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ อย่างเป็นทางการ News

ข่าวสารนิเทศ : ไทยยื่นสัตยาบันสารพิธีสาร ค.ศ. ๒๐๑๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ อย่างเป็นทางการ