ข่าวสารนิเทศ : องค์คณะพิเศษพิจารณาคดีเรือประมงผิดกฎหมายของศาลอาญา ตัดสินปรับคดีเรือนอกน่านน้้าไทยเป็นเงินจ้านวน ๒ ล้านบาท News

ข่าวสารนิเทศ : องค์คณะพิเศษพิจารณาคดีเรือประมงผิดกฎหมายของศาลอาญา ตัดสินปรับคดีเรือนอกน่านน้้าไทยเป็นเงินจ้านวน ๒ ล้านบาท