กิจกรรม สอท. : งาน Tiffin Thai Curry Lunch ประจำปี 2562 News

กิจกรรม สอท. : งาน Tiffin Thai Curry Lunch ประจำปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองแก่สมาคม Danish-Thai Society ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติเป็นประจำมาทุกปี โดยมีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน ในงานดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ภายใต้หัวข้อ “The Current State of Affairs of the Kingdom of Thailand” เกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา
ต่อมาในเวลา ๑๒.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน Tiffin Thai Curry Lunch ที่สมาคม Danish-Thai Society จัดขึ้นในรูปแบบข้าวแกง ที่ Asia House ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีต่อเนื่องมาทุกปี โดยในงานดังกล่าวมีการรับบริจาคเงินและจับสลากรางวัลซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเงินรายได้ดังกล่าวไปช่วยเหลือโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนในประเทศไทย  
อนึ่ง สมาคม Danish-Thai Society ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๑ และปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย และหลายคนก็เติบโตในประเทศไทยและพูดภาษาไทยได้