กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐลิทัวเนีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโคเปนเฮเกน พบปะและเยี่ยมเยียนคนไทยในลิทัวเนีย News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐลิทัวเนีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโคเปนเฮเกน พบปะและเยี่ยมเยียนคนไทยในลิทัวเนีย

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ในโอกาสที่เดินทางไปลิทัวเนียเพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐลิทัวเนียที่กรุงวิลนีอุส  นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐลิทัวเนียถิ่นพำนัก ณ กรุงโคเปนเฮเกน และหัวหน้าฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะและเยี่ยมเยียนคนไทยในลิทัวเนียที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงวิลนีอุส โดยกลุ่มคนไทยดังกล่าวได้แสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ที่ให้ความเอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มในไทยในลิทัวเนียในครั้งนี้ โดยในลิทัวเนียมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ ๒๕ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในร้านบริการเพื่อสุขภาพและที่สมรสกับชาวลิทัวเนียและมีความพอใจในความเป็นอยู่