กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Nuuk เกาะกรีนแลนด์ News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Nuuk เกาะกรีนแลนด์

 เมื่อวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Nuuk เกาะกรีนแลนด์ เพื่อให้บริการด้านการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง การรับจดทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว การทำนิติกรณ์ และการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานกงสุลด้านอื่นๆ รวมทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์งานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้คนไทยในกรีนแลนด์ได้รับทราบด้วย ซึ่งโครงการกงสุลสัญจรในครั้งนี้มีคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมือง Nuuk และเมืองใกล้เคียงเดินทางไปขอรับบริการจำนวนกว่า ๓๐ คน

ในโอกาสเดียวกันนี้ระหว่างงานเลี้ยงเพื่อสังสรรค์พบปะชุมชนไทย น.ส. ปรารถนา ดิษยทัต อัครราชทูตที่ปรึกษา ในนามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้มอบเงินอุดหนุนสมาคมคนไทยในต่างประเทศภายใต้   งบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่กลุ่มคนไทยในกรีนแลนด์สำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไปด้วย อันเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนไทยเข้มแข็งและมีความสามัคคี ทั้งนี้ บนเกาะกรีนแลนด์มีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ ๑๖๐ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานประกอบอาหาร พนักงานโรงแรม พนักงานโรงงาน และแม่บ้าน