กิจกรรม สอท. : โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ News

กิจกรรม สอท. : โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

                  ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ดำเนิน “โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑” ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคนไทยในเดนมาร์กที่สนใจ   เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งประกาศนียบัตรที่ได้รับจะเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าอบรมสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยปรุงอาหารในร้านอาหารไทยทั่วโลกและเป็นการตอบสนองนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของรัฐบาลด้วย