กิจกรรม สอท. : การสัมมนาเรื่อง “Thailand-Danmark Collaboration on Water Resource Management” News

กิจกรรม สอท. : การสัมมนาเรื่อง “Thailand-Danmark Collaboration on Water Resource Management”

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Thailand-Danmark Collaboration on Water Resource Management” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำจาก Institute for water and environment (DHI) ของเดนมาร์กเป็นวิทยากร โดยจัดให้มีการบรรยาย การหารือกลุ่มย่อย และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของไทยได้รับทราบข้อมูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน การบริหารจัดการน้ำกับผู้เชี่ยวชาญของเดนมาร์ก โดยเฉพาะการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการจัดการกับปัญหาน้ำเสีย ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวยังจะนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือ ไทย-เดนมาร์ก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย