กิจกรรม สอท. : ชุมชนไทยเข้าร่วมงาน “Explore the world with Aarhus” News

กิจกรรม สอท. : ชุมชนไทยเข้าร่วมงาน “Explore the world with Aarhus”

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 สมาคมสวัสดีไทยเดนิช กลุ่มมรดกไทย และชุมชนไทยได้เข้าร่วมงาน Explore the world with Aarhus โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน งานดังกล่าวจัดโดย Aarhus City Forening ซึ่งในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานอย่างแข็งขันและเป็นสีสันของงาน ในปีนี้ก็เช่นกัน ชุมชนไทยได้ร่วมขบวนพาเหรด โดยแต่งกายชุดไทยนำเสนอวัฒนธรรมไทยอย่างคึกคักและน่าภูมิใจ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านสาธิตอาหารไทยให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองชิม รวมทั้งมีการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้โดยฝีมือของคนในชุมชนไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยกลุ่มมรดกใหม่ นำโดยอาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง ที่ได้นำคณะเยาวชนไทยที่มีฝีมือเดินทางมาแสดงในงาน สร้างความชื่นชอบประทับใจแก่ผู้มาร่วมงานที่ได้ชมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างน่าชื่นชม โดยในปีนี้เมืองออร์ฮูสได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปในปี ค.ศ.2017